PRINCE2 - pryncypium 1

"Projekt zgodny z PRINCE2 ma ciągle ważne uzasadnienie biznesowe"

By projekt mógł być określony jako zgodny z metodyką, musi charakteryzować się uzasadnionym powodem rozpoczęcia projektu. Co więcej, uzasadnienie to powinno być ciągle aktualne (przez cały czas trwania projektu), powinno być także udokumentowane i zatwierdzone.

Uzasadnienie to znajduje się w dokumencie o nazwie "Uzasadnienie biznesowe". Kieruje decyzje tak, by zapewnić zgodność projektu z celami biznesu i oczekiwanymi korzyściami.

W przypadku nieprzestrzegania tej zasady istnieje ryzyko, że realizowane będą projekty, które będą przynosić niewiele korzyści bądź mają niezauważalny związek ze strategią firmy. Dodatkowo może zaistnieć sytuacja, że prowadzone będą projekty niespójne ze sobą bądź realizujące te same cele.

Projekty obowiązkowe, np. wynikające z nowych wymogów prawnych, także muszą być uzasadnione, ponieważ może istnieć kilka opcji, które różnią się kosztami, ryzykami i korzyściami.

Zasadniczo uzasadnienie powinno pozostać ważne, może się jednak zmieniać. Istotnym jest zapewnienie spójności między projektem i zmodyfikowanym uzasadnieniem. W przypadku utraty ważności uzasadnienia projekt powinien pozostać przerwany. Jest to pozytywna sytuacja w organizacji, ponieważ zasoby i środki mogą być wtedy przeznaczone w korzystniejsze projekty.